چرا نام سایت ۷PDF شده؟

شاید از خود بپرسید که چرا نام سایت را ۷PDF انتخاب کرده‌ایم؟
عدد ۷ در بین همه ملت‌ها جزء اعداد مقدس هست به همین دلیل انتخاب شده است چون به نظر ما

پرواز دادن فکر یک انسان‌ در دنیای افکار و روشن شدن همت و انرژی درونی آن فرد را به یک پدیده تبدیل می‌کند.
و این می‌شود ۷ پدیده دنیای فکر
آن یک فرد شاید شما باشید… همین برای ما کافی است.
[faqs style=’toggle’]