چرا نام سایت ۷PDF شده؟

شاید از خود بپرسید که چرا نام سایت را ۷PDF انتخاب کرده‌ایم؟
عدد ۷ در بین همه ملت‌ها جزء اعداد مقدس هست به همین دلیل انتخاب شده است چون به نظر ما

پرواز دادن فکر یک انسان‌ در دنیای افکار و روشن شدن همت و انرژی درونی آن فرد را به یک پدیده تبدیل می‌کند.
و این می‌شود ۷ پدیده دنیای فکر
آن یک فرد شاید شما باشید… همین برای ما کافی است.

چرا نام سایت ۷PDF شده؟

شاید از خود بپرسید که چرا نام سایت را ۷PDF انتخاب کرده‌ایم؟
عدد ۷ در بین همه ملت‌ها جزء اعداد مقدس هست به همین دلیل انتخاب شده است.

Pپدیده ای به نام موفقیت در Dدنیای Fفکر یعنی پرواز دادن افکار شما تا در مسیر خود به بی نهایت برسد و شادی، سلامتی، ثروت و پول را برای شما به ارمغان می‌آورد.

 

Back to Index